Jesteś tutaj:

Niechirurgiczne uzupełnianie włosów IMD 2 Gen w Klinice Handsome Men

Twórc? metody Implant Micro Derme (IMD), która pozwala odtworzy? ubytki w?osów jest w?a?ciciel Kliniki Handsome Men Ryszard Gzela. Ta innowacyjna technika uzupe?niania w?osów jest systematycznie badana i udoskonalana, aby mo?liwe by?o osi?ganie jeszcze lepszych rezultatów. Wielu osobom kojarzy si? z powszechnie wykonywanym zabiegiem chirurgicznej transplantacji w?osów, jednak w gruncie rzeczy nie ma z ni? nic wspólnego. W pierwszej kolejno?ci nale?y zauwa?y?, ?e podczas jej wykonywania pacjent w ogóle nie odczuwa bólu, a jej nieinwazyjno?? eliminuje takie problemy, jak pojawienie si? infekcji czy te? defektu estetycznego.

Implant Micro Derme (IMD) absolutnie nie ma nic wspólnego z peruk?, tupetem, tresk? czy cz?sto wykonywanym z salonach fryzjerskich zabiegiem przed?u?ania w?osów. Efekty tej metody s? zaskakuj?ce, przede wszystkim dla pacjenta, który nareszcie jest w stanie poczu? maksymalny komfort osobisty wynikaj?cy z posiadania pe?nego ow?osienia, który dla niewtajemniczonych osób stwarza pozór prawdziwego i naturalnego. Wysoka jako?? ?wiadczonej us?ugi gwarantuje maksimum zadowolenia.

Sposób uzupe?nienia ubytków w?osów

W zale?no?ci od rodzaju ?ysienia, na jakie cierpi pacjent oraz ilo?ci naturalnie posiadanych i zachowanych w?osów, dobierana jest indywidualna technika uzupe?niania ubytków. Na dzie? dzisiejszy wykorzystywane s? nowoczesne metody, takie jak Implant Micro Derme (IMD), których powstanie jest uwarunkowane najnowszymi badaniami ameryka?skich, kanadyjskich, japo?skich i polskich specjalistów w tej dziedzinie.

HAIR MOTION

Klinika Handsome Men umo?liwia swoim klientom uzyskanie wymarzonej fryzury, której uk?adanie nie b?dzie w ?aden sposób uci??liwe. W?osy, w zale?no?ci od osobistych preferencji mo?na stylizowa? na dowolne sposoby, dlatego z powodzeniem mo?na stwierdzi?, ?e jest to idealna alternatywa dla osób, które pragn? mie? fryzur? w rodzaju „u?o?onej przez wiatr”.

ROOT COLOR

Doskonale wiemy, jak uzyska? naturalnie wygl?daj?cy odrost. Wszystko dlatego, ?e umiej?tnie pos?ugujemy si? posiadanymi kolorami. W efekcie ?aden inny salon fryzjerski nie jest w stanie wykona? takiej koloryzacji.

DREAM LINE

Od dzi? ju? nie trzeba ukrywa? swojej fryzury pod czapk?. Do lamusa odchodz? tupety czy zak?adane na co dzie? peruki, których wygl?d pozostawia? wiele do ?yczenia. Nareszcie b?dzie mo?na poczu? si? dobrze we w?asnej skórze!

DIAMOND CONTRAST

Ci?g?y dylemat czy zdecydowa? si? na finezyjne pasemka b?d? g??boki kolor nareszcie nie b?dzie k?opotliwy, bo zamiast wybiera? jeden wariant b?dzie mo?na mie? oba! Z uwagi na wieloletnie badania potwierdzone licznymi rozwi?zaniami, Klinika Handsome Men jest w stanie zaoferowa? swoim klientom idealny kolor nowej fryzury.

AIR HYDRO COMPLEX

Prezentowana metoda bazuje na bardzo cienkiej membranie, tzw. mikroskórze najnowszej generacji, która charakteryzuje si? ca?kowit? przepuszczalno?ci?. W praktyce fakt ten oznacza, ?e skóra g?owy ca?y czas oddycha i mo?e by? bez obaw myta podczas k?pieli i piel?gnowana na co dzie?.

Metoda Implant Micro Derme 2 Gen (IMD2G) wykonywana w Klinice Handsome Men poddana by?a wielu badaniom klinicznym. Uzyskane wyniki ?wiadcz? o jej nieinwazyjno?ci. U badanych pacjentów nie pojawi?y si? jakiekolwiek reakcje alergiczne, stany zapalne skóry b?d? podra?nienia skóry.Na czym polega metoda IMD2G?

Metoda IMD2G skupia si? na umiej?tnym i niezwykle dok?adnym, r?cznym przeszczepianiu pojedynczych nowych w?osów do cieniutkiej mikroskóry, która poddana dzia?aniu temperatury ulega zespoleniu si? ze skór? g?owy. Dzieje si? tak z uwagi na wykorzystanie specjalnie przeznaczonych w tym celu termoplastycznych, hipoalergicznych elementów. Oddychanie skóry jest mo?liwe poprzez zastosowanie w mikroskórze specjalnych porów, podczas gdy membrana jest ca?kowicie niewidoczna dla innych i przezroczysta. Jest czym? w rodzaju sztucznej, cho? naturalnie wygl?daj?cej skóry. W rezultacie uzyskuje si? pi?kn?, odporn? na dzia?anie warunków atmosferycznych fryzur?, która dla osób z ubytkami w ow?osieniu jest spe?nieniem marzenia.

W procesie tworzenia nowej fryzury wykorzystywane s? zarówno w?osy naturalne, które prezentuj? si? najefektowniej, a tak?e syntetyczne, które równie? nie ubiegaj? w zaletach swoim poprzedniczkom. W?ókna syntetyczne, takie jak memory fiber, elura, futura, kanecalon, taupelon, miracle fiber nie stwarzaj? problemów w rozczesywaniu, o wiele szybciej schn?, s? znacznie mniej wymagaj?ce, je?li chodzi o ich stylizacj?, która de facto utrzymuje si? na w?osach znacznie d?u?ej, a tak?e piel?gnacj?. W dodatku ich kolor nie p?owieje. Z kolei w?osy naturalne mog? by? farbowane i uk?adane, równie? pod wp?ywem wysokiej temperatury. Nale?y tak?e zauwa?y?, ?e s? o wiele przyjemniejsze w dotyku, gdy? ich struktura jest o wiele inna ni? w przypadku w?ókien syntetycznych.

Klinika Handsome Men oferuje równie? zabieg zag?szczania i przed?u?ania w?osów w oparciu o system automatycznego mocowania. Tradycyjne zag?szczanie w?osów wykonywane w wielu salonach fryzjerskich na zasadzie zgrzewania, doplatania czy dowi?zywania kosmyków jest niestety du?ym obci??eniem dla pasm. A wykonane za pomoc? metody IMD2G nie tylko b?d? zag?szczone i wzmocnione, ale równie? nie zniszcz? cienkich i rzadkich w?osów.

IMD2G dla kobiet


W?osy s? atrybutem kobieco?ci. Co jednak zrobi?, kiedy matka natura nie obdarzy?a nas w tym zakresie zbyt hojnie? Z pomoc? przychodzi metoda IMD2G, która pozwoli spe?ni? marzenie o pi?knej, bujnej fryzurze. Pomimo dost?pno?ci wielu technik przed?u?ania i zag?szczania w?osów, to jednak grono pa? jest niezadowolonych z ich rezultatów. Przede wszystkim chodzi o uszkodzenia mechaniczne, do jakich dochodzi w trakcie wykonywania zabiegów, których efekty s? niestety nieodwracalne. Naturalne ?uski w?osa ulegaj? nadmiernemu obci??eniu, co w po??czeniu z konieczno?ci? stosowania indywidualnych preparatów kosmetycznych, regularnymi wizytami w salonie bezpo?rednio przek?adaj? si? na wysoki koszt takiej us?ugi.

Maj?c na uwadze wszystkie te problemy Klinika Handsome Men postanowi?a wprowadzi? nowatorsk? technologi? opracowan? przy wspó?pracy z japo?skimi i ameryka?skimi specjalistami, która jest w zgodzie z oczekiwaniami klientek. A jak wiadomo, zadowolona klientka, to szcz??liwa klientka. Dlatego te? ci?gle poszukujemy coraz to nowych metod, aby jak najlepiej sprosta? potrzebom pacjentów. Jedn? z nich jest w?a?nie metoda IMD2G, której powstanie jest ?ci?le uwarunkowane uwagami i sugestiami klientek.

Przebieg wypadania w?osów i ?ysienia w przypadku kobiet wygl?da nieco inaczej ni? u m??czyzn. Dla pa? jest to sytuacja, z któr? wybitnie ci??ko jest si? pogodzi?. Dlatego te? Klinika Handsome Men postanowi?a opracowa? specjaln? technologi?, dzi?ki której realne oka?e si? uzyskanie pi?knie wygl?daj?cej, efektownej fryzury, która sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagaj?cych klientek. Posiadana wiedza oraz nabyte do?wiadczenie we wspó?pracy z innymi specjalistami w tej dziedzinie zaowocowa?y wieloma innowacjami i pomys?ami. Od dzi? panie mog? zdecydowa? si? zarówno na modne strzy?enie, dodaj?ce uroku i pewno?ci siebie i przy okazji b?yszcz?ce pasemka czy urokliwy, naturalnie wygl?daj?cy odrost.

IMD2G dla m??czyzn

Proces ?ysienia w przypadku m??czyzn ma zupe?nie inne pod?o?e ni? w przypadku pa?. G?owa pozbawiona w?osów zwykle przybiera bardzo specyficzne kszta?ty i sytuuje si? w ró?nych, do?? charakterystycznych cz??ciach. W efekcie wygl?damy znacznie gorzej. Dlatego te? z my?l? o panach, którzy stopniowo zaczynaj? traci? w?osy zastosowano t? specjaln? technologi?, która nie pozostawia ?adnych ogranicze?, co do sposobu wykreowania codziennej fryzury.

IMD2G dla dzieci

Stopniowa utrata w?osów to ci??kie do zaakceptowania zjawisko nie tylko dla kobiet i m??czyzn, ale równie? dla dzieci, które obracaj?c si? w szkolnym kr?gu nagle zaczynaj? uchodzi? za gorszych. Z czasem staj? si? równie? obiektem do kpin i ?artów, które w konsekwencji mocno wp?ywaj? na prawid?owe kszta?towanie w?asnej samooceny, a tak?e wywo?uj? l?k, izolacj? od otoczenia, utrat? wiary we w?asne si?y i mo?liwo?ci. Dzieci, które ze wzgl?du na ró?ne przypad?o?ci ?yciowe pozbawione zostaj? w?osów odczuwaj? samotno?? i odizolowanie od ?rodowiska, w którym do niedawna jeszcze bez komplikacji przebywa?y. Nagle przychodzi im stawi? czo?a z sytuacj?, która dla wielu osób jest trudna do zrozumienia i przede wszystkim do zaakceptowania.

Oczywi?cie pomoc? w tym przypadku mo?e by? peruka, ale jej stosowanie w szkole jest nie tylko k?opotliwe, ale i upokarzaj?ce. Ci?g?y strach przed tym, czy nie zostanie dodatkowo o?mieszone mo?e prowadzi? do g??bokiej depresji, której skutki b?d? odczuwalne w ca?ym doros?ym ?yciu. Pomó?my zatem dzieciom odbudowa? ich szcz??liwe dzieci?stwo. Pomocne w tym celu b?d? prezentowane przez Klinik? Handsome Men niechirurgiczne uzupe?nianie ubytków w?osów, które z powodzeniem mo?e by? wykonywane równie? u najm?odszych pacjentów. Dzi?ki nowej fryzurze nie tylko poczuj? si? lepiej we w?asnej skórze, ale równie? przywróc? swoj? dawn? pewno?? siebie, wygod? w u?ytkowaniu i co najwa?niejsze – u?miech na twarzy, który dla rodzica jest czym? bezcennym. W trosce jednak o finanse opiekunów, Klinika przygotowa?a specjalne oferty cenowe, aby rado?? z przeprowadzonego zabiegu by?a jeszcze wi?kszym do?wiadczeniem.

Jak zatem wida?, Klinika Handsome Men posiada w swojej ofercie wiele zabiegów pozwalaj?cych na uzupe?nienie, zag?szczenie czy przed?u?enie w?osów, które zosta?y ?ci?le opracowane z my?l? o potrzebach klientów w ka?dym wieku. Z uwag? podchodzi si? do wszystkich zg?aszanych sugestii i ci?gle poszukuje si? coraz to lepszych unowocze?nie?, aby jeszcze lepiej spe?nia? potrzeby pacjentów, którzy chc? odmieni? swój wygl?d.


Polecane artykuły

Najczęściej kupowane w sklepie internetowymŁysienie Wypadanie włosów Regeneracja włosów Wzrost włosów Puszenie włosów Kolory włosów Dercos Aminexil Ciąża