Jesteś tutaj:

Krótka fryzura w ciąży

Ci??a jest szczególnym dla ka?dej kobiety okresem. Ju? nawet nie tylko ze wzgl?du na to, ?e to 9 miesi?cy, podczas których szczególnie przygotowujemy si? na nadej?cie nowego, pi?knego rozdzia?u w naszym ?yciu – macierzy?stwa. To równie? czas, w którym musimy ze zdwojon? si?? dba? o siebie i robi? wszystko, by tylko nie nara?a? siebie na jakikolwiek dodatkowy wysi?ek, który móg?by by? dla nas niewygodny czy wr?cz szkodliwy dla male?stwa.

Dlaczego krótka fryzura?
Krótkie fryzury s? nie tylko bardzo modne, ale przede wszystkim niezwykle wygodne. Dlatego szczególnie poleca si? je kobietom w ci??y i m?odym matkom. Gdy jeste?my w ci??y, mamy nieco wi?cej czasu na dbanie o siebie, mi?dzy robieniem wyprawki dla malucha, a robieniem niezb?dnych bada? lekarskich. To równie? czas, w którym powinny?my my?le? o tym, by nam, jako przysz?ym matkom by?o w ?yciu wygodnie, gdy ju? pojawi si? na ?wiecie maluch. Na pewno nie u?atwi? nam ?ycia d?ugie w?osy. Przede wszystkim, takie w?osy wymagaj? regularnego mycia i piel?gnacji. Któ? mia?by na to czas? Na to, by regularnie je my?, czesa?, nak?ada? od?ywki, prostowa?, kr?ci? i robi? z nimi miliony innych zabiegów?

Nie wspominaj?c ju? o regularnych wizytach u fryzjera na podci?cie ko?cówek, które przy d?ugich w?osach strz?pi? si? jeszcze bardziej. Gdy b?dziesz ju? matk?, raczej zabraknie Ci czasu na takie zabiegi piel?gnacyjne dla d?ugich w?osów, b?dziesz wygl?da? niezbyt atrakcyjnie, a przez to i tak w?a?nie si? czu?. W okresie, gdy hormony nie s? jeszcze ustabilizowane i nastroje m?odej matki s? wci?? zmienne, dbanie o dobry nastrój jest podstaw?, a pi?kne, zadbane w?osy pomagaj? go zachowa?. Dlatego warto po?egna? si? z d?ugimi w?osami na rzecz krótkiej, niesfornej fryzurki, któr? trzeba tylko raz na jaki? czas umy?, na?o?y? od?ywk? i przeczesa? palcami lub grzebieniem, by wygl?da?a przyzwoicie. W?osy przecie? odrosn? i to ju? nied?ugo!

Mycie d?ugich w?osów maj?c ju? odstaj?cy do?? mocno brzuch, tak?e jest problematyczne. Nachylanie si? nad wann? i d?ugie mycie oraz sp?ukiwanie d?ugich w?osów nie jest zbyt wygodne. Nie mówi?c ju? o tym, ?e powoduje ucisk na brzuch, co nie jest te? zdrowe ani dla nas, ani dla naszego dziecka. Krótka fryzurka znacznie skraca czas mycia w?osów i nie wymaga a? takiego pochylania si?.

Krótkie w?osy maj? jeszcze jedn? zalet? – nie wpadaj? nigdzie, nie wchodz? w oczy, nie wymagaj? sta?ego poprawiania kucyka czy spinki. To nieoceniona zaleta, gdy ma si? mnóstwo roboty przy ma?ym dziecku. Oszcz?dzamy mu w ten sposób ?askotania zbyt d?ugimi w?osami gdy si? nad nim nachylamy, a tak?e wpadania w?osów do potraw przygotowanych dla dziecka czy w inne miejsca. Cz?sto matki maj?ce malutkie dzieci denerwuj? si? na swoje w?osy, na które nie maj? czasu, by je porz?dnie uczesa?, by pój?? do fryzjera, stale musz? je poprawia?, a one i tak przeszkadzaj?. Nie jest to mi?e i na pewno nie sprzyja dobremu nastrojowi, dlatego w?a?nie takie problemy rozwi?zuje si? radykalnie – skracaj?c w?osy. B?d? one ros?y wraz z dzieckiem, wi?c gdy maluch nie b?dzie wymaga? nieustannej troski, na nowo b?dzie mo?na cieszy? si? piel?gnacj? d?ugich, pi?knych w?osów.

Ci??a i wypadanie w?osów
Niestety ci??a jest okresem burzy hormonalnej, podczas której w?osy maj? tendencj? do wypadania w wi?kszych ilo?ciach ni? zazwyczaj. Po porodzie sytuacja ta normuje si? i w?osy przestaj? wypada?, a nast?pnie na nowo odrastaj?. Jednak w przypadku d?ugich w?osów w ci??y ich wypadanie mo?e by? kr?puj?ce, a wr?cz nieestetycznie wygl?da?, pozostawia? wyra?nie przerzedzone miejsca na g?owie. Skrócenie fryzury zmniejsza widoczno?? wypadania w?osów, przez co kobieta czuje si? znacznie lepiej wiedz?c, ?e jej problem nie jest a? tak widoczny dla osób postronnych. Nie oszukujmy si? jednak – po ?ci?ciu w?osów równie? b?d? one wypada?. Jednak b?dzie to znacznie mniej widoczne, bo po prostu b?dzie ich obj?to?ciowo mniej. Dlatego te? kobiety b?d?c w ci??y cz?sto decyduj? si? na krótk? fryzurk?.

Jakiej d?ugo?ci w?osy?
W?osy, gdy decydujemy si? ju? je ?ci?? na czas ci??y i po?ogu, nie musz? przecie? by? „na zapa?k?”. Jest tyle ciekawych, oryginalnych fryzur, którymi mo?na si? zabawi? w tym okresie, by nie by?y one nudne. Mo?na mie? w?osy dobrze wycieniowane, dzi?ki czemu nawet po pobie?nym u?o?eniu ich palcami czy wr?cz pomini?ciu uk?adania w ogóle, wygl?daj? one na nastroszone, co daje ciekawy wizualny efekt „artystycznego nie?adu”. Mo?na te? wygoli? w?osy cz??ciowo z jednej strony, z drugiej za? fantazyjnie nastroszy? – to równie? bardzo modna i popularna w ostatnim czasie fryzura, nie tylko dla ci??arnych i m?odych mam. Warto jeszcze b?d?c w ci??y wybra? si? do fryzjera i przetestowa? kilka nowych krótkich fryzur, a nu? która? z nich oka?e si? wymarzona w?a?nie dla nas, i b?dzie naszym znakiem rozpoznawczym nie tylko w tym szczególnym okresie, ale ju? na d?ugo?

Polecane artykuły

Najczęściej kupowane w sklepie internetowymŁysienie Wypadanie włosów Wzrost włosów Gęste włosy Łojotokowe zapalenie skóry Cebulka włosa Cięcie stożkowe Hormony