Jesteś tutaj:

Leczenie łojotokowego zapalenia skóry a uczulenie na słońce

?ojotokowe zapalenie skóry, to popularne przet?uszczanie si? w?osów w znacznym stopniu, ale tak?e, co ciekawe, ?upie?. Cz?sto schorzenie to spotyka osoby o obni?onej odporno?ci, na przyk?ad choruj?ce na cukrzyc? lub chore na schorzenia uk?adu nerwowego. Choroba ta wygl?da jak taki nieco wi?kszy ?upie?, po??czony niestety z przerzedzaniem si? w?osów.

Opis choroby
Choroba pocz?tkowo objawia? si? mo?e ?upie?em, nast?pnie pojawiaj? si? plamy rumieniowe ze sk?onno?ci? do z?uszczania si? naskórka. Gruczo?y ?ojowe produkuj? nadmierne ilo?ci ?oju, co sprzyja namna?aniu si? w skórze g?owy bakterii i dro?szy, które powoduj? z?uszczanie si? skóry. Niestety, jest to choroba bardzo nieestetyczna, sw?dz?ca, powoduj?ca wypadanie w?osów. Dlatego trzeba sobie z ni? jak najszybciej radzi?, i zwykle samodzielne leczenie nie daje zbyt dobrych rezultatów, konieczna jest wizyta u dermatologa. Zwykle choroba dotyka m??czyzn i osoby w grupie powy?ej 50. roku ?ycia, jednak nie jest to regu??, bo i niemowl?ta mog? si? z ni? boryka?. Równie? nadu?ywanie alkoholu, stres, zaburzenia psychiczne, niew?a?ciwa higiena lub wr?cz jej zaniedbanie oraz nieodpowiednia dieta bogata w t?uszcze zwierz?ce a uboga w minera?y i witaminy mog? przyczyni? si? do rozszerzenia ogniska choroby. Co wi?cej, równie? nadmierna ekspozycja na ?wiat?o u osób, które s? w grupie ryzyka mo?e by? czynnikiem indukuj?cym chorob?.

Jak sobie z tym radzi??
?ojotokowe zapalenie skóry jest chorob? kr?puj?c? i nieestetyczn?, dlatego osoby ni? dotkni?te zwykle staraj? si? unika? eksponowania swojej pokrytej ?ó?tymi ?uskami g?owy na widok publiczny. Gdy tylko zaobserwujemy u siebie podobne objawy do wy?ej opisanych, nale?y uda? si? do dermatologa, który przepisze odpowiednie leki. S? to specjalne szampony i ma?ci, a warunkiem prawid?owego wyleczenia choroby jest ich regularne stosowanie zgodnie z zaleceniami lekarza. Równie wa?na, o ile nie najwa?niejsza jest te? w?a?ciwa profilaktyka skóry dotkni?tej chorob? – nale?y regularnie my? w?osy, by nie dopu?ci? do gromadzenia si? na nich bakterii i dro?d?y, u?ywa? do tego celu specjalnych, leczniczych szamponów. Nie wolno te? przegrzewa? skóry g?owy, cz?sto j? wietrzy?, najlepiej wi?c nosi? na czas leczenia krótkie w?osy i unika? zbyt grubych nakry? g?owy, szczególnie latem. Nale?y te? unika? t?uszczy zwierz?cych, a je?? jak najwi?cej owoców i warzyw, które maj? dobroczynny wp?yw na zdrowie, a wi?c i wygl?d skóry.

Uczulenie na s?o?ce po lekach
Niektóre leki maj? w?a?ciwo?ci fotouczulaj?ce, co jest skutkiem ubocznym ich stosowania. Mówi si?, ?e s? to fotodermatozy, czyli choroby objawiaj?ce si? na skórze, a wywo?ywane przez ekspozycj? na promienie s?oneczne. Niestety, leki, które stosuje si? na ?ojotokowe zapalenie skóry maj? w?a?ciwo?ci fotouczulaj?ce. Oznacza to, ?e nawet niewielka ekspozycja na ?wiat?o s?oneczne w trakcie za?ywania leków mo?e si? sko?czy? dla pacjenta gro?nie. Zmiany s?oneczne po takim uczuleniu wyst?puj? tylko w miejscu, w którym skóra by?a nara?ona na dzia?anie promieni s?onecznych i wygl?daj? jak s?oneczne poparzenie, niekiedy tak?e z p?cherzami. Po up?ywie doby od poparzenia zmiany skórne rozprzestrzeniaj? si? nawet w miejsca, które nie mia?y kontaktu ze s?o?cem.

Leki, które stosuje si? przy zmianach ?uszczycowych i ?upie?owych, to tak zwane psolareny. W?ród nich s? leki, które produkuje si? na bazie dziegciu, a tak?e leki przeciwgrzybicze, które mo?e si? stosowa? równie? w tym schorzeniu. Dlatego tak wa?ne jest, by dermatolog, który zapisuje stosowanie tych leków pacjentowi choremu na ?ojotokowe zapalenie skóry, ostrzeg? go przed mo?liwymi dzia?aniami niepo??danymi. Jest to wa?ne, by pacjent wiedzia?, z jakiego powodu mog?o mu si? przytrafi? uczulenie na s?o?ce, i by nie przerywa? z tego powodu kuracji, gdy? to nie ona wywo?a?a takie reakcje. Dlatego leczenie ?uszczycy warto zacz?? jesieni?, gdy ?wiat?a s?onecznego jest mniej, a przy okazji zaostrzaj? si? zmiany ?uszczycowe. Do tego jest to okres, w którym rzadko ruszamy si? z domu bez czapki, wi?c nasza choroba jest cho? cz??ciowo ukryta przed ?wiatem. Leczenie podj?te jesieni? daje szans?, ?e nie doznamy u siebie poparzenia spowodowanego fotodermatoz?, a do wiosny zd??ymy si? wyleczy? i mie? znów g?ow? pe?n? pomys?ów, a nie ?oju.

Niestety, wiele osób, które boryka si? z problemem ?ojotokowego zapalenia skóry, ma te? przykre do?wiadczenia zwi?zane z uczuleniem na s?o?ce. Te osoby powinny wiedzie?, ?e takie ryzyko istnieje, wystrzega? si? go, i przede wszystkim pami?ta?, ?e po ustaniu leczenia, a wi?c po ca?kowitym wyleczeniu skóry g?owy, uczulenie na s?o?ce równie? zniknie, gdy? nie b?dzie w naszym organizmie leku uczulaj?cego na promienie ?wietlne.

Polecane artykuły

Najczęściej kupowane w sklepie internetowymŁysienie Wypadanie włosów Wzrost włosów Gęste włosy Przetłuszczanie włosów Mieszki włosowe Aromataza Mężczyźni